Zamestnanci

Nový študijný program Pozemné staviteľstvo, 2. stupeň
1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti.

Katedrou zabezpečované predmety

Bakalárske štúdium - štátne skúšky, záverečné práce...

Podujatia

Výskumná činnosť

Spolupráca s praxou

Mapa stránok katedry


Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel


Rýchle linky:

Na stiahnutie:

Stránka projektu Cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007-2013
O katedre

Zámerom na vytvorenie katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu na Stavebnej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline bola potreba vychovávať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov so zameraním na navrhovanie a realizáciu objektov pozemného staviteľstva. V súvislosti s tým vedenie stavebnej fakulty na svojom zasadnutí rozhodlo o zriadení Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. Katedra začala svoju činnosť 1.9.1993. Základom personálneho obsadenia sa stali pedagogickí pracovníci oddelenia pozemného staviteľstva z Katedry stavebných konštrukcií: doc. Ing. Ján Svrček, CSc., Ing. František Imríšek, CSc. a Ing. Elena Slováková.

V začiatkoch činnosti boli na katedre: 1 docent, 2 odb. asistenti, technik pre výskum a sekretárka. V rokoch 1993 až 2006 zabezpečovala katedra profilové predmety v študijnom zameraní Pozemné staviteľstvo, ktoré bolo vytvorené v rámci odboru Objekty dopravných stavieb. Od akad. roku 2003/2004 v súvislosti so zavedením nového modelu vysokoškolského štúdia až po súčasnosť zabezpečuje bakalárske štúdium, študijný program Pozemné staviteľstvo v rámci odboru Pozemné stavby.

V súčasnom období má katedra 11 pedagogických pracovníkov (1 profesor, 1 docent a 9 odborní asistenti), z nich 10 s PhD. Na katedre sú ešte 2 technici, odborná referentka, 5 interní a 1 externý doktorand.

Vo funkcii vedúceho katedry od jej založenia pôsobili: doc. Ing. Ján Svrček, CSc., doc. Ing. Karol Potoček, CSc., doc. Ing. František Imríšek, CSc. a od 1.5.2008 doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.

Medzi uznávané a významné osobnosti, ktoré vytvorili základ pre neskorší vznik katedry patrí prof. Ing. arch. Dr. techn. Antonín Skrbek, ktorý pôsobil na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v oblasti pozemného staviteľstva.

Od roku 2008 do roku 2013 boli vytvorené 2 oddelenia. Oddelenie konštrukcií budov viedol doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a oddelenie architektúry a urbanizmu viedol Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.

Odborná činnosť

 • projekčná činnosť:
  • vypracovanie projektovej dokumentácie budov v rozsahu na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
 • tepelnotechnické hodnotenie budov:
  • Vypracovanie tepelnotechnických posudkov (termovízne merania, blower-door test)
  • Energetické certifikáty budov
 • hodnotenie technického stavu konštrukcií pozemných stavieb
 • realizácia konferencií, seminárov
  • Železničné pozemné stavby
  • Drevostavby

Katedra aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania odborne spôsobilých pracovníkov.

viac spolupráca s praxou... a podujatia...

Pedagogická činnosť

Výučba katedry v súčasnosti súvisí so študijným programom Pozemné staviteľstvo pre bakalársky stupeň štúdia, ktorého garantom je doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. Na uvedený program nadväzuje študijný program Nosné konštrukcie budov pre inžiniersky stupeň štúdia, ktorý garantuje prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. z Katedry stavebných konštrukcií a mostov. V rámci ostatných študijných programov na fakulte katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na urbanizmus, architektúru a konštrukcie pozemných stavieb.

Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. sú školiteľmi doktorandského štúdia pre študijný program Technológie a manažérstvo stavieb.

V rámci jednotlivých študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského denného a externého štúdia na Stavebnej fakulte ŽU v Žiline katedra zabezpečuje výučbu 44 povinných, resp. povinne voliteľných predmetov a pre bakalársky študijný program Pozemné staviteľstvo Exkurziu a Odbornú prax.

Obhájené PhD. práce:

Ing. Marcel Zsóka (denná forma, študijný program TMS), školiteľ: doc. Rybárik TMS
názov DP: Vplyv prostredia na vlastnosti a životnosť konštrukcií drevených krovov historických stavieb a technológia

Ing.arch. Zuzana Grúňová (ext. forma, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, FA STU), školiteľ: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. 23.5.2013. Názov DP: Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia.

Ing. Silvia Baďurová (denná forma, študijný program TMS), školiteľ: prof. Ďurica. 22.02.2013.
Názov DP: Teoretické, technické a technologické aspekty navrhovania a zhotovovania budov na báze dreva

Ing. arch. Marta Hočová (Kanderková) (denná forma, študijný program TKIS), školiteľ: doc. Ďurčanská. 07.03.2011
Názov DP: Environmentálne indikátory hodnotenia líniových dopravných stavieb v procese EIA
 

viac pedagogická činnosť...

viac práce našich študentov...

Výskumná činnosť

Výskum katedry je zameraný najmä na: tepelnú ochranu budov, progresívne stavebné konštrukcie, stavebnú patológiu, historické drevené konštrukcie a nové trendy v architektonickom navrhovaní.

Katedra vybudovala experimentálne skúšobné laboratórium pavilónového typu pre výskum progresívnych obalových konštrukcií budov v reálnych podmienkach a v súčasnosti sa rozširuje jeho prístrojové vybavenie.

Časť kolektívu je zapojená do výskumného projektu Centra excelentnosti v dopravnom staviteľstve. Pedagogickí pracovníci sa pravidelne zapájajú do riešenia výskumných projektov VEGA, KEGA, APVV, projektov štátnych inštitúcií SR, medzinárodných projektov a pod.

viac výskumná činnosť...

Medzinárodná spolupráca
design by Zuzana Grúňová. Last update 10.9.2012